Sprawy konsumeckie odgrywają ważną rolę w polskim sądownictwie, a prawa konsumenta bardzo często są ich obiektem. W Polsce prawa konsumenta określają wiele podstawowych elementów prowadzenia działalności gospodarczej, a ich celem jest dbanie o bezpieczeństwo samych konsumentów, oraz równe i sprawiedliwe traktowanie konsumentów przez firmy operujące na Polskim rynku. Prawa konsumenta to szeroki temat, zajmujący się taimi tematami jak prawa do reklamacji lub nawet tym, jak powinny wyglądać zgodne z prawem reklamy. W tym artykule przybliżymy nieco temat praw konsumenta w Polsce.

Prawo konsumenta w Polsce

Prawa konsumenta to zespół uprawnień, które przysługują konsumentowi w związku z zawarciem umowy z przedsiębiorcą. Celem tych praw jest ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i zapewnienie mu bezpieczeństwa w kontaktach z przedsiębiorcami. Prawa konsumenta chronią zbiorowe interesy konsumentów, chronią dostęp klientów do ważnych informacji, oraz ułątwiają odstąpienia od umowy zawartej między konsumentem a przesiębiorcą.

W Polsce przestrzeganie prawa konsumentów chronią trzy główne organy państwowe:

 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK): Jest centralnym organem administracji rządowej, który stoi na straży praw konsumentów. Prowadzi postępowania w sprawie naruszeń praw konsumentów, nakłada kary na przedsiębiorców i prowadzi działania edukacyjne.
 • Rzecznik Praw Konsumenta: Jest urzędnikiem powołanym przez Sejm RP, który stoi na straży praw konsumentów. Udziela porad prawnych i interweniuje w sprawach naruszeń praw konsumentów.
 • Inspekcja Handlowa: Jest organem nadzoru nad rynkiem, który kontroluje m.in. przestrzeganie przepisów o ochronie praw konsumentów.

Jakie są prawa konsumenta w Polsce?

W Polsce konsumentom przysługuje szereg praw, jeszcze przed zawarciem umowy z przedsiębiorcą. Prawa konsumenta określają między innymi następująće kwestie:

 • Prawo do rzetelnej informacji: Konsument ma prawo do rzetelnej informacji o produktach i usługach, w tym o ich cenie, właściwościach, funkcjach i przeznaczeniu. Przedsiębiorca zobowiązany jest natomiast do udzielenia konsumentowi informacji dotyczących produktu lub usługi, oraz niezatajania rzadnych kluczowych informacji na ich temat.
 • Prawo do zwrotu towaru: Konsument ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni po zawarciu umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny. W przypadku gdy jest to niemożliwe, ze względu na charakter towaru lub usługi, przedsiębiorca jest zoobowiązany poinformować konsumenta.
 • Prawo do reklamacji: Konsument ma prawo do reklamacji wadliwego towaru w ciągu 2 lat od chwili zawarcia umowy. Przedsiębiorca zobowiązany jest prawnie uznać reklamacje, z wyjątkiem umowy w której konsument odstąpi od możliwości reklamacji.
 • Prawo do bezpieczeństwa: Konsument ma prawo do bezpiecznych produktów i usług. Przedsiębiorcy natomiast zobowiązani są do świadczenia usług w sposó bezpieczny i nie zagrażający niczyjemu zdrowiu lub życiu.
 • Prawo do ochrony danych osobowych: Konsument ma prawo do ochrony swoich danych osobowych. W wypadku bezprawnego udostępnienia danych osobowych osobm trzecim, przedsięciorca może ponieść dodatkowe koszty związane z naruszeniem tego prawa i postępowaniem sądowym.
 • Prawo do wyboru: Konsument ma prawo do swobodnego wyboru towarów i usług, nie ograniczonego w niezgodny z prawem bądź niejawny sposób.
 • Prawo do równego traktowania: Konsument ma prawo do równego traktowania przez wszystkich przedsiębiorców. W Polsce przedsięiorstwa nie mają prawa dyskryminować klientów na jakiejklwiek podstawie, i zobowiązane są do udzielenia każdemu takiego samego poziomu oraz zakresu usług.
 • Prawo do odstąpienia od umowy: Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu dwóch tygodni od dnia zawarcia umowy.
 • Prawo do obniżenia ceny: Konsument ma prawo do obniżenia ceny wadliwego towaru. Niewiele osób jest tego świadoma, ale przedsiębiorca jest zobowiązany prawnie do obniżenia ceny na towarach, które mogą zawierać uszkodzenia.
 • Prawo do wymiany towaru: Konsument ma prawo do wymiany wadliwego towaru na nowy. Jeśli konsument nabył towar, który okazał się zawierać wady fabryczne, ma on prawo domagać się wymieany towaru na nowy.
 • Prawo do naprawy towaru: Konsument ma prawo do naprawy wadliwego towaru. Uprawnienia konsumenta pozwalają również na zwrot towaru w celu dokonania pilnej naprawy u producenta.
 • Prawo do odszkodowania: Konsument ma prawo do odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez wadliwy produkt. Jeśli konsument poniósł jakiekolwiek szkody związne z używaniem projektu bądź usług oferowanych przez przedsiębiorcę, ma prawo domagać się od niego adekwatnego odszkodowania.

Co robić w przypadku naruszenia praw konsumenta?

Jeśli jesteś konsumentem umowy handlowej, i masz poczucie, że twoje prawa konsumenta zostały złamane przez jedną ze stron umowy, w Polsce przysługuje ci szereg mechanizmów prawnych, dzięki którym możliwe jest dochodzenie roszczeń lub odstąpienia od umowy.

W Polsce, w przypadku naruszenia praw konsumenta, można podjąć następujące kroki:

1. Zgłoszenie do UOKiK:

Możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). UOKiK prowadzi postępowania w sprawie naruszeń praw konsumentów, nakłada kary na przedsiębiorców i prowadzi działania edukacyjne. Urząd ochrony konkurencji i konsumentów dba o to, aby przedsiębiorcy nie stosowali niesprawiedliwych metod, takich jak fałszywa reklama, oraz żeby konsumenci mieli zawsze pełnie praw, w tym także prawo odstąpienia od umowy.

2. Kontakt z Rzecznikiem Praw Konsumenta:

Możesz skontaktować się z Rzecznikiem Praw Konsumenta, który udzieli Ci porady prawnej i interweniuje w sprawach naruszeń spraw konsumentów. W przeciwieństwie do UOKiK, który nakłada kary pieniężna za naruszenia praw konsumenta oraz prowadzi działania przeciwko monopolizacji rynku, Rzecznik Praw Konsumenta skupia się na bardziej informacyjnej działalności, udzielając konsumentom porad prawnych oraz prowadząc postępowania wyjaśniające.

3. Reklamacja:

Jeśli produkt jest wadliwy, możesz złożyć reklamację do przedsiębiorcy. Prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi do 2 lat od daty wydania towaru. W przypadku umowy o świadczenie usług reklamację można złożyć w ciągu roku od dnia wykonania usługi i zawarcia umowy. Reklamacja może odbyć się, gdy usługi, których wykonania konsument żądał odbiegają znacznie od specyfikacji konsumenta, lub gdy zakupiony produkt nie spełnił oczekiwań.

4. Dochodzenie roszczeń przed sądem powszechnym:

Możesz dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym w przypadku naruszenia Twoich praw przez przedsiębiorców. W przypadku w którym przedsiębiorca nie chce uznać reklamacji, konsument decyduje się często na dochodzenie roszczeń przed sądem. W takiej sytuacji potrzebna jest pomoc prawnika specjalizującego się w prawach konsumenta.

Podstawy Prawne

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów