Kobietom ciężarnym przysługuje szereg środków prawnych o charakterze ochronnym. Przykładowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy, od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z nim umowy. Niemniej jednak często pojawiają się pytania o to czy podobne zasady mają zastosowanie rownież wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Otóż przepisy Kodeksu pracy wprost odnoszą się do tej kwestii i stanowią, że jeżeli kobieta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, umowa ta ulega przedłużeniu do dnia porodu. Warunkiem jest jednak, aby jej rozwiązanie nastąpiło po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Warto mieć również na uwadze, że przedłużony stosunek pracy ustaje z dniem porodu, a tym samym matce znajdującej się w takiej sytuacji nie przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego. Zgodnie jednak z brzmieniem ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, może się ubiegać zasiłek macierzyński.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.