Wyrok rozwodowy wydawany jest przez sąd po przeprowadzeniu postępowania rozwodowego, którego celem jest ustalenie, czy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zanim to jednak nastąpi, konieczne jest sporządzenie pozwu rozwodowego, który będzie stanowił podstawę do rozpoczęcia całego procesu.

Kto może złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód może zostać złożony przez każdego z małżonków osobiście lub za pośrednictwem adwokata. Należy jednak pamiętać, że jeśli o orzeczenie rozwodu wystąpi strona uznana za winną rozkładu pożycia małżeńskiego, a druga strona nie wyrazi na to zgody, wówczas sąd odrzuci pozew.

Do którego sądu należy złożyć pozew rozwodowy?

Co do zasady pozew należy złożyć do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków. Warunkiem jest jednak, aby przynajmniej jedno z nich nadal miało w tym okręgu miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli tak nie jest, wówczas właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a jeśli i tej podstawy brak – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Ile kosztuje złożenie pozwu rozwodowego?

Wniesienie pozwu o rozwód wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Ponadto, jeśli małżonkowie zdecydują się uregulować kwestię podziału majątku wspólnego w toku tego samego postępowania, obowiązywać będzie dodatkowa opłata w wysokości 1000 zł lub 300 zł, w zależności od tego, czy dostarczyli zgodny projekt podziału tego majątku.

Jakie elementy powinien zawierać pozew o rozwód?

Kodeks postępowania cywilnego określa pewne elementy, które musi zawierać każdy pozew, aby czynił zadość warunkom pisma procesowego. Mowa o:

 • oznaczeniu sądu, do którego jest skierowany,
 • imionach i nazwiskach lub nazwach stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczeniu rodzaju pisma,
 • osnowie wniosku lub oświadczenia,
 • w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazaniu faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów,
 • podpisach strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienieniu załączników.

Ponadto musi on spełniać wymogi formalne pozwu, tj. zawierać:

 • dokładnie określone żądanie,
 • wskazanie okoliczności faktycznych stanowiących podstawę żądania
 • określenie terminu wymagalności roszczenia,
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

Jeśli pozew nie zawiera wyżej wymienionych elementów, sąd okręgowy może wezwać do jego uzupełnienia lub w ogóle go odrzucić.

Czym jest żądanie w pozwie rozwodowym?

Żądanie zawarte w pozwie rozwodowym będzie się różnić w zależności od sytuacji i oczekiwań małżonków. Może to być bowiem rozstrzygnięcie kwestii winy, podział majątku wspólnego, czy też ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Podobnie jest z okolicznościami faktycznymi, na których mają być oparte żądania pozwu. Materiał dowodowy powinien być więc uzależniony od tego, jakie orzeczenie sądu chce uzyskać powód.

Jak przygotować się do złożenia pozwu rozwodowego?

W zależności od tego, jakie żądania zawarte są w pozwie rozwodowym, będzie on wymagał innego przygotowania. Jeśli bowiem małżonkowie pozostają w stosunkowo dobrych relacjach i są w stanie dojść do porozumienia w kluczowych kwestiach, takich jak orzeczenie o winie czy opieka nad dziećmi, postępowanie będzie znacznie krótsze i mniej stresujące, a tym samym pozew będzie relatywnie łatwiejszy do sporządzenia.

Z kolei jeśli okoliczności ich rozstania były ciężkie i żądają orzeczenia o winie jednej ze stron, cały proces może ciągnąć się nawet latami i będzie wymagał przedstawienia mocnego materiału dowodowego. W takim przypadku wskazane jest skonsultowanie się z kompetentnym prawnikiem, który ma doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych