Według statystyk, obecnie ponad jedna trzecia małżeństw kończy się rozwodem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzeczenie w tej sprawie wydaje sąd, który rozstrzyga również kwestie alimentów, opieki nad dziećmi czy władzy rodzicielskiej. Niekiedy proces rozwodowy przebiega bezproblemowo, jednak w zależności od relacji pomiędzy byłymi partnerami, może być on również bardzo skomplikowany.

W tym artykule dowiesz się wszystkiego o rozwodach w Polsce i poznasz kroki, jakie należy podjąć, aby uzyskać orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa.

Czym jest rozwód w świetle prawa?

Do rozwodu dochodzi, gdy między małżonkami nastąpił z ważnych powodów zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Wówczas każde z nich może złożyć pozew rozwodowy i żądać prawomocnego rozwiązania łączącego ich związku.

Orzeczenie w tej sprawie wydaje sąd, jednak nie zawsze jest ono zgodne z wolą małżonków. Jeżeli bowiem istnieją przesłanki wskazujące na to, że w wyniku rozwodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci lub orzeczenie rozwodu byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego, sąd ma prawo oddalić wniosek rozwodowy.

Jakie są rodzaje rozwodu?

Obecnie dozwolone są dwa rodzaje rozwodów, a mianowicie:

 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwód z orzeczeniem o winie.

Co do zasady, sąd zawsze decyduje, czy i który z partnerów jest winny rozpadu pożycia. Możliwe jest jednak pominięcie tego kroku, o ile dzieje się to na zgodny wniosek małżonków. Wówczas mamy do czynienia z rozwodem bez orzekania o winie, zwanym również rozwodem za porozumieniem stron. Cała procedura jest w tym przypadku zazwyczaj znacznie szybsza, gdyż nie wymaga przedstawiania skomplikowanych dowodów, wskazujących na błędy jednego lub obojga małżonków.

Jak wziąć rozwód w Polsce?

Pierwszym krokiem do wszczęcia postępowania rozwodowego jest zawsze złożenie pozwu rozwodowego. Zanim jednak to nastąpi, warto zastanowić się, czy pomiędzy małżonkami faktycznie doszło do rozpadu małżeństwa, tj. wspomnianego wcześniej zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czym jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

Aby móc stwierdzić, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, należy wykazać, że ustały między nimi wszelkie więzi, zarówno o charakterze duchowym, fizycznym, jak i gospodarczym. Ponadto konieczne jest udowodnienie, że nie ma już szans na pogodzenie się i powrót małżonków do wspólnego pożycia. W przeciwnym razie sąd może uznać, że decyzja o rozwodzie została podjęta zbyt pochopnie i para nie otrzyma oczekiwanego orzeczenia.

Najlepszym wyborem jest zawsze konsultacja z prawnikiem doświadczonym w sprawach rozwodowych, który pomoże ustalić, czy rzeczywiście istnieją przesłanki wskazujące na trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Jak przygotować pozew o rozwód?

Niestety, nie ma jednego uniwersalnego wzoru pozwu rozwodowego, co wynika z faktu, że jego treść zależy w dużym stopniu od sytuacji w danym małżeństwie i charakteru sprawy. Istotne są takie czynniki jak to, czy małżonkowie mają małoletnie dzieci, czy istniała między nimi wspólność majątkowa, a także czy byli zgodni co do nie orzekania o winie.

Jednocześnie należy pamiętać, że jako pismo procesowe, pozew zawsze musi spełniać podstawowe wymogi formalne wynikające z przepisów prawa. Jest to warunek konieczny, aby w ogóle został przyjęty przez sąd. Tym samym powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia,
 • w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

Ponadto, w każdym pozwie rozwodowym należy umieścić:

 • dokładnie określone żądanie,
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia,
 • wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu,
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Żądaniem w pozwie rozwodowym mogą być takie kwestie, jak wspomniane wyżej zarządzenie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, nałożenie obowiązku alimentacyjnego na małżonka, czy też ustalenie winy jednego z nich. Jeśli chodzi o materiał dowodowy, to w jego skład mogą wchodzić różne elementy, co w pełni zależy od przedstawionego żądania. Niezbędnym będzie z pewnością odpis aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia dzieci, o ile małżonkowie je posiadają.

Jakie są prawne skutki rozwodu?

Rozpad pożycia małżeńskiego pociąga za sobą wiele konsekwencji prawnych. Do najważniejszych z nich należą:

 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • wyłączenie z porządku dziedziczenia ustawowego,
 • nałożenie obowiązku alimentacyjnego względem dzieci lub byłego małżonka,
 • ustalenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ustanie domniemania pochodzenia potomstwa (po upływie 300 dni od ogłoszenia wyroku rozwodowego).

Jednakże, w zależności od żądań małżonków i przebiegu postępowania rozwodowego, skutki te mogą być różne.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego