Rozwód kościelny i rozwód cywilny to dwa różne procesy, które mają różne skutki prawne i odnoszą się do różnych systemów prawnych – państwowego i kościelnego.

Unieważnienie małżeństwa kościelnego różni się od rozwodu cywilnego, ponieważ nie rozwiązuje ważnego małżeństwa, ale stwierdza, że małżeństwo nigdy nie było ważne. Nie ma bezpośredniego wpływu na status cywilny małżeństwa.

W dzisiejszym artykule skupimy się na tych różnicach, a także przedstawimy krok po kroku, jak wygląda całe postępowania dotyczacy unieważnienia ślubu kościelnego.

Na czym polega unieważnienie?

Unieważnienie małżeństwa kościelnego, znane również jako stwierdzenie nieważności małżeństwa, to formalny proces prawny w Kościele katolickim, mający na celu ustalenie, czy w momencie zawarcia małżeństwa istniały okoliczności uniemożliwiające jego ważne i skuteczne zawarcie zgodnie z prawem kanonicznym. Proces ten nie „rozwiązuje” małżeństwa w taki sposób, jak rozwód, ale stwierdza, że z powodu braku spełnienia określonych warunków kanonicznych, małżeństwo nigdy nie było ważne od samego początku.

W prawie kanonicznym małżeństwo uznaje się za sakrament i nierozerwalną więź między mężczyzną a kobietą. Aby małżeństwo było uznane za ważne, musi spełniać określone warunki, takie jak dobrowolna i świadoma zgoda obu stron, brak przeszkód prawnych (np. pokrewieństwo, istniejące małżeństwo) oraz zdolność do podjęcia zobowiązań małżeńskich. Unieważnienie małżeństwa kościelnego jest możliwe tylko wtedy, gdy dowody przedstawione w procesie kanonicznym wykażą, że jedna lub więcej z tych warunków nie została spełniona w momencie zawarcia małżeństwa.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa umożliwia osobom zaangażowanym w takie małżeństwo zawarcie nowego małżeństwa w Kościele, ponieważ w świetle prawa kanonicznego ich poprzednie związki nie były ważne. Proces ten jest przeprowadzany przez kościelne sądy biskupie (trybunały kościelne) i wymaga dokładnego zbadania okoliczności zawarcia małżeństwa.

Jakie są główne powody unieważnienia małżeństwa kościelnego?

Główne powody unieważnienia małżeństwa kościelnego, zgodnie z prawem kanonicznym Kościoła katolickiego, obejmują:

 • Brak zdolności do zawarcia małżeństwa – dotyczy to sytuacji, gdy jedna lub obie strony nie są w stanie zrozumieć lub podjąć zobowiązań małżeńskich z powodu psychicznej niezdolności lub braku dojrzałości.
 • Brak woli do zawarcia małżeństwa – jeśli jedna ze stron nie miała woli zawarcia małżeństwa w sensie kanonicznym, czyli nie chciała na przykład trwałości związku, wierności lub otwartości na potomstwo.
 • Błąd co do osoby – jeśli jedna ze stron zawarła małżeństwo pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony lub jej istotnych cech.
 • Przymus lub strach – małżeństwo może być unieważnione, jeśli jedna ze stron zawarła je pod przymusem lub w wyniku groźby, która wywołała u niej uzasadniony strach przed poważnymi konsekwencjami.
 • Wyłączenie istotnych właściwości małżeństwa – jeśli jedna ze stron wyłączyła w swojej woli istotne właściwości małżeństwa, takie jak trwałość, wierność lub otwartość na potomstwo.
 • Brak formy kanonicznej – małżeństwo może być unieważnione, jeśli nie zostało zawarte zgodnie z wymaganą formą kanoniczną, czyli w obecności uprawnionego duchownego i dwóch świadków.
 • Istnienie przeszkody kanonicznej – na przykład bliskość pokrewieństwa, święcenia kapłańskie jednej ze stron, istniejące wcześniejsze małżeństwo, które nie zostało unieważnione.

Warto zaznaczyć, że unieważnienie małżeństwa kościelnego jest procesem prawnym prowadzonym przez kościelne sądy małżeńskie, który wymaga dokładnego zbadania okoliczności zawarcia małżeństwa i dowodów na istnienie powodów do unieważnienia.

Ile trwa unieważnienie małżeństwa kościelnego?

Czas trwania procesu unieważnienia małżeństwa kościelnego może się znacznie różnić w zależności od wielu czynników, takich jak skomplikowanie sprawy, obciążenie pracą sądu kościelnego, dostępność świadków i dowodów, a także konieczność przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz, na przykład psychologicznych.

Generalnie, proces unieważnienia może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. W niektórych przypadkach, gdy sprawa jest stosunkowo prosta i dobrze udokumentowana, proces może zakończyć się w ciągu roku. Jednak w bardziej skomplikowanych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagane jest przeprowadzenie szczegółowych dochodzeń lub gdy jedna ze stron sprzeciwia się unieważnieniu, proces może trwać znacznie dłużej.

Warto zauważyć, że w 2015 roku Papież Franciszek wprowadził reformy mające na celu przyspieszenie procesu unieważnienia małżeństw kościelnych, w tym procedurę skróconą w przypadkach, gdy dowody są wyraźne i obie strony zgadzają się na unieważnienie. Mimo tych zmian, dokładny czas trwania procesu nadal zależy od indywidualnych okoliczności każdej sprawy.

Prawie 70 proc. wniosków rozpatrywanych jest przez sądy kościelne pozytywnie.

Kto może ubiegać się o unieważnienie małżeństwa kościelnego?

O unieważnienie małżeństwa kościelnego może ubiegać się każda osoba, która była stroną zawartego małżeństwa, uznawanego przez Kościół katolicki. Oznacza to, że zarówno mąż, jak i żona mają prawo zainicjować proces unieważnienia małżeństwa w kościelnym sądzie małżeńskim. Ponadto, w niektórych przypadkach, prawo do zainicjowania procesu mogą mieć również inne osoby zainteresowane, takie jak rodzice, dzieci, czy nawet prokurator kościelny, jeśli istnieją ważne powody do zakwestionowania ważności małżeństwa z punktu widzenia prawa kanonicznego.

Ważne jest, aby zrozumieć, że proces unieważnienia małżeństwa kościelnego nie jest równoznaczny z rozwodem. Unieważnienie oznacza, że małżeństwo zostało uznane za nieważne od samego początku z powodu istnienia określonych przeszkód lub braków w momencie zawarcia związku, co oznacza, że w świetle prawa kanonicznego, małżeństwo nigdy nie istniało.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem procesu unieważnienia powinny skontaktować się z sądem kościelnym właściwym dla miejsca zawarcia małżeństwa lub miejsca zamieszkania jednej ze stron, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procedury oraz wymaganych dokumentów i dowodów.

Jakie są koszty unieważnienia małżeństwa kościelnego?

Koszty unieważnienia małżeństwa kościelnego mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja sądu kościelnego, złożoność sprawy, a także konieczność przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz czy badań. Generalnie, koszty te obejmują opłaty sądowe, koszty ekspertyz (jeśli są wymagane), a także potencjalne koszty związane z reprezentacją prawną przez adwokata kościelnego (tzw. adwokat kanoniczny).

W niektórych diecezjach, opłata za rozpatrzenie sprawy przez sąd kościelny może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Ważne jest, aby zaznaczyć, że Kościół katolicki deklaruje, iż brak środków finansowych nie powinien stanowić przeszkody w dostępie do procesu unieważnienia małżeństwa. W przypadkach, gdy osoba ubiegająca się o unieważnienie nie jest w stanie pokryć pełnych kosztów procesu, możliwe jest ubieganie się o ich obniżenie lub całkowite zwolnienie z opłat.

Ponadto, w 2015 roku Papież Franciszek wezwał do uproszczenia procesu unieważnienia małżeństw kościelnych i, w miarę możliwości, do zmniejszenia związanych z nim kosztów, aby proces był bardziej dostępny dla wiernych.

Aby uzyskać dokładne informacje na temat kosztów związanych z unieważnieniem małżeństwa kościelnego, najlepiej jest skontaktować się bezpośrednio z sądem kościelnym właściwym dla miejsca zamieszkania lub diecezji, w której małżeństwo zostało zawarte. Sąd ten będzie w stanie udzielić szczegółowych informacji dotyczących aktualnych opłat i ewentualnych ulg.

Jak krok po kroku uzyskać unieważnienie małżeństwa kościelnego?

Proces uzyskania unieważnienia małżeństwa kościelnego jest złożony i wymaga przestrzegania procedur określonych przez prawo kanoniczne. Poniżej zamieszczamy ogólny zarys kroków, które należy podjąć, aby ubiegać się o unieważnienie małżeństwa kościelnego:

1. Skontaktuj się z parafią lub diecezją: Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z lokalną parafią lub bezpośrednio z sądem kościelnym diecezji, w której zawarto małżeństwo lub w której jedna ze stron ma miejsce zamieszkania. Można tam uzyskać wstępne informacje na temat procesu unieważnienia.

2. Znajdź adwokata kanonicznego: Choć nie jest to wymagane, zaleca się skorzystanie z pomocy adwokata kanonicznego (zwany również obrońcą węzła), który specjalizuje się w prawie kanonicznym i może pomóc w przygotowaniu i przedstawieniu sprawy. Takich specjalistów z zakresu prawa kanonicznego znajdziesz na Legavi.pl.

3. Złóż formalny wniosek: Następnie należy złożyć formalny wniosek o unieważnienie małżeństwa do właściwego sądu kościelnego. Wniosek powinien zawierać podstawowe informacje o małżeństwie oraz uzasadnienie, dlaczego małżeństwo powinno zostać uznane za nieważne.

4. Zbieranie dowodów: Po złożeniu wniosku, konieczne będzie zebranie dowodów wspierających sprawę. Może to obejmować świadectwa świadków, dokumentację medyczną, korespondencję i inne materiały dowodowe.

5. Przesłuchania i badanie sprawy: Sąd kościelny przeprowadzi przesłuchania stron i świadków, a także dokładnie zbada zebrane dowody. W niektórych przypadkach może być wymagane przeprowadzenie dodatkowych ekspertyz, np. psychologicznych.

6. Orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego (decyzja sądu): Po zakończeniu dochodzenia, sąd kościelny wyda decyzję w sprawie unieważnienia małżeństwa. Jeśli małżeństwo zostanie uznane za nieważne, obie strony zostaną o tym poinformowane, a decyzja zostanie zarejestrowana w odpowiednich rejestrach kościelnych.

7. Możliwość apelacji: Jeśli jedna ze stron nie zgadza się z decyzją, ma prawo do złożenia apelacji do wyższego sądu kościelnego od orzeczenia nieważności sakramentu małżeństwa.

Warto pamiętać, że każda sprawa jest unikalna, a proces unieważnienia może różnić się w zależności od konkretnych okoliczności i jurysdykcji kościelnej. Ponadto, czas trwania procesu może być różny i zależeć od wielu czynników, w tym od złożoności sprawy i obciążenia pracą sądu kościelnego.

Na tym etapie jeśli rozważasz rozwód cywilny warto zapoznać się z naszym artykułem, który omawia jak wziąć rozwód cywilny krok po kroku: https://legavi.pl/blog/rozwod-krok-po-kroku

Jak unieważnienie małżeństwa kościelnego wpływa na inne aspekty życia?

Unieważnienie małżeństwa kościelnego może mieć wpływ na różne aspekty życia osób, które były stronami tego małżeństwa. Oto kilka kluczowych obszarów, na które unieważnienie może oddziaływać:

 • Status religijny: Unieważnienie małżeństwa kościelnego oznacza, że w świetle prawa kanonicznego małżeństwo uznaje się za nieważne od początku, co oznacza, że osoby te mogą ponownie zawrzeć małżeństwo kościelne. Jest to szczególnie ważne dla osób praktykujących, dla których ważność małżeństwa w Kościele ma duże znaczenie.
 • Relacje rodzinne i społeczne: Proces unieważnienia może wpłynąć na relacje w rodzinie i społeczności, zwłaszcza jeśli istnieją różnice w postrzeganiu unieważnienia małżeństwa. Może to również wpłynąć na dzieci z małżeństwa, chociaż w świetle prawa kanonicznego dzieci urodzone w małżeństwie, które później zostało unieważnione, nadal są uznawane za legitymne.
 • Aspekty prawne i finansowe: Unieważnienie małżeństwa kościelnego nie wpływa bezpośrednio na status prawny małżeństwa w świetle prawa cywilnego, w tym na kwestie takie jak podział majątku, alimenty czy opieka nad dziećmi. Te kwestie są regulowane przez prawo państwowe i wymagają osobnego rozstrzygnięcia, np. poprzez rozwód cywilny.
 • Zdrowie emocjonalne i psychologiczne: Proces unieważnienia może być emocjonalnie trudny i stresujący dla osób zaangażowanych. Dla niektórych może to być jednak krok w stronę uzdrowienia i zamknięcia pewnego rozdziału w życiu, umożliwiający dalsze budowanie relacji i planowanie przyszłości.
 • Społeczność religijna: Unieważnienie małżeństwa może również wpłynąć na pozycję i relacje osób w ich społeczności religijnej, zwłaszcza w mniejszych wspólnotach, gdzie takie sprawy mogą być szeroko komentowane.

Warto pamiętać, że każda sytuacja jest unikalna i wpływ unieważnienia małżeństwa kościelnego może różnić się w zależności od indywidualnych okoliczności, przekonań i kontekstu społecznego osób zaangażowanych.

Często zadawane pytania

Jakie są najczęściej przyczyny nieważności małżeństwa kościelnego?

Najczęstsze przyczyny nieważności małżeństwa kościelnego, zgodnie z prawem kanonicznym Kościoła katolickiego, obejmują:

 • Brak zdolności do zawarcia małżeństwa (kan. 1095): Dotyczy osób, które z powodu zaburzeń psychicznych lub braku dojrzałości nie są w stanie zrozumieć lub podjąć zobowiązań małżeńskich.
 • Brak woli do zawarcia małżeństwa (kan. 1101 §2): Jeśli jedna ze stron zawarła małżeństwo bez woli przyjęcia istotnych elementów małżeństwa, takich jak trwałość, wierność, lub otwartość na potomstwo.
 • Błąd co do osoby (kan. 1097 §1): Błąd co do tożsamości drugiej strony lub błąd co do istotnej właściwości drugiej strony.
 • Przymus lub strach (kan. 1103): Małżeństwo zawarte pod wpływem przymusu lub poważnego strachu, wywołanego zewnętrznie, jest nieważne.
 • Wyłączenie istotnych właściwości małżeństwa (kan. 1101 §2): Jeśli jedna ze stron wyłączyła w swojej woli istotne właściwości małżeństwa, takie jak trwałość, wierność, lub otwartość na potomstwo.
 • Brak formy kanonicznej (kan. 1108): Małżeństwo zawarte bez obecności uprawnionego duchownego i dwóch świadków jest nieważne, chyba że zostało udzielone specjalne zwolnienie z tej formy.
 • Istnienie przeszkody kanonicznej (kan. 1083-1094): Przeszkody takie jak bliskość pokrewieństwa, święcenia kapłańskie, istniejące ważne małżeństwo, ślub zakonny, różnica wyznania (w przypadku małżeństwa między katolikiem a niekatolikiem bez odpowiedniego zezwolenia).
 • Brak intencji trwałości w momencie zawarcia małżeństwa (kan. 1101 §2): Jeśli jedna ze stron nie miała intencji zawarcia małżeństwa na całe życie.

Te przyczyny są podstawą do stwierdzenia, że małżeństwo było nieważne od samego początku, co oznacza, że w świetle prawa kanonicznego, małżeństwo nigdy nie istniało. Proces unieważnienia małżeństwa kościelnego wymaga dokładnego zbadania okoliczności zawarcia małżeństwa i dowodów na istnienie jednej z powyższych przyczyn.

Czy niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej może być przyczyną unieważnienia ślubu kościelnego?

Tak, niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej może być przyczyną unieważnienia ślubu kościelnego. Zgodnie z prawem kanonicznym Kościoła katolickiego, jedną z przesłanek nieważności małżeństwa jest niezdolność jednej lub obu stron do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z powodów psychicznych. Jest to określone w kanonie 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi, że są niesposobni do zawarcia małżeństwa:

 • osoby, które nie są zdolne do zrozumienia istoty lub istotnych właściwości małżeństwa, które mają być przyjęte;
 • osoby, które są niezdolne do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z powodów natury psychicznej.

To oznacza, że jeśli jedna ze stron była w momencie zawarcia małżeństwa niezdolna z powodów psychicznych do zrozumienia lub podjęcia zobowiązań, takich jak trwałość związku, wierność, wzajemne wsparcie i otwartość na potomstwo, małżeństwo to może być uznane za nieważne przez kościelny sąd małżeński po przeprowadzeniu odpowiedniego procesu.

Proces unieważnienia małżeństwa w takim przypadku wymaga przedstawienia dowodów na istnienie takiej niezdolności, co często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia ekspertyz psychologicznych lub psychiatrycznych.

Czy błąd co do przymiotu osoby bezpośrednio i zasadniczo zamierzony może być podstawą do unieważnienia małżeństwa kościelnego?

Tak, błąd co do przymiotu osoby bezpośrednio i zasadniczo zamierzony może być podstawą do unieważnienia małżeństwa kościelnego. Zgodnie z prawem kanonicznym, istnieje kilka przesłanek, które mogą stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności małżeństwa, a jedną z nich jest błąd co do osoby lub istotnej właściwości osoby.

Kanon 1097 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi, że błąd co do jakiejś właściwości osoby, nawet jeśli był bezpośredni i zasadniczy, nie unieważnia małżeństwa, chyba że ta właściwość została bezpośrednio i zasadniczo zamierzona. Oznacza to, że małżeństwo może być unieważnione, jeśli jedna ze stron zawarła małżeństwo pod wpływem błędu dotyczącego istotnej właściwości drugiej strony, którą ta strona bezpośrednio i zasadniczo zamierzała. Przykładem może być sytuacja, w której jedna ze stron zawarła małżeństwo pod wpływem błędnego przekonania o istotnej cechy charakteru drugiej strony, która miała decydujące znaczenie dla decyzji o zawarciu małżeństwa.

Ważne jest, aby zrozumieć, że nie każdy błąd co do właściwości osoby będzie podstawą do unieważnienia małżeństwa. Błąd musi dotyczyć właściwości bezpośrednio i zasadniczo zamierzonej, co oznacza, że ta właściwość była kluczowym i decydującym czynnikiem dla zawarcia małżeństwa przez drugą stronę.

Proces stwierdzenia nieważności małżeństwa z tego powodu wymaga dokładnego zbadania okoliczności i dowodów przez kościelny sąd małżeński, aby ustalić, czy rzeczywiście doszło do błędu co do istotnej właściwości osoby, która była bezpośrednio i zasadniczo zamierzona.

Co o procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego wiedzieć warto?

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego jest procedurą prawną w Kościele katolickim, mającą na celu ustalenie, czy zawarte małżeństwo było od początku ważne zgodnie z prawem kanonicznym. Oto kilka kluczowych informacji, które warto znać na temat tego procesu:

1. Podstawy nieważności: Aby małżeństwo mogło być uznane za nieważne, muszą istnieć konkretne przyczyny (kanoniczne przeszkody) uznane przez prawo kanoniczne, takie jak brak zdolności do zawarcia małżeństwa, brak woli, błąd co do osoby, przymus, brak formy kanonicznej, istnienie przeszkody kanonicznej itd. Piszemy o nich wyżej szczegółowo w artykule.

2. Rola sądu kościelnego: Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest prowadzony przez kościelny sąd małżeński. Sąd ten zbiera dowody, przesłuchuje świadków, analizuje dokumentację i ostatecznie wydaje orzeczenie w sprawie.

3. Inicjowanie procesu: Proces może zostać zainicjowany przez jedną ze stron małżeństwa lub przez obie strony wspólnie. W niektórych przypadkach inicjować proces może również prokurator kościelny, jeśli istnieją powody do stwierdzenia nieważności małżeństwa.

4. Rola adwokata kościelnego: Choć nie jest to wymagane, zaleca się skorzystanie z pomocy adwokata kościelnego (obrońcy węzła), który pomoże w przygotowaniu dokumentacji i reprezentacji przed sądem kościelnym.

5. Dowody i świadkowie: Kluczowym elementem procesu jest zbieranie dowodów i przesłuchanie świadków, którzy mogą dostarczyć informacji na temat okoliczności zawarcia małżeństwa i istnienia ewentualnych przeszkód kanonicznych.

6. Możliwość apelacji: Po wydaniu orzeczenia przez sąd pierwszej instancji, strony mają prawo do złożenia apelacji do wyższego sądu kościelnego, jeśli nie zgadzają się z wydanym orzeczeniem.

7. Skutki stwierdzenia nieważności: Jeśli małżeństwo zostanie uznane za nieważne, oznacza to, że w świetle prawa kanonicznego nigdy nie było ważne. Strony uzyskują wówczas możliwość zawarcia nowego małżeństwa kościelnego.

8. Koszty procesu: Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa może wiązać się z kosztami, które różnią się w zależności od diecezji i konkretnego przypadku. W niektórych sytuacjach możliwe jest ubieganie się o obniżenie lub zwolnienie z opłat.

9. Czas trwania: Czas trwania procesu może być różny i zależy od wielu czynników, takich jak złożoność sprawy, dostępność świadków i obciążenie pracą sądu kościelnego.

10. Nie wpływa na status cywilny: Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego nie wpływa na status prawny małżeństwa w świetle prawa państwowego. Kwestie takie jak rozwód, podział majątku, alimenty czy opieka nad dziećmi są regulowane przez prawo cywilne.

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego jest skomplikowany i wymaga dokładnego zrozumienia prawa kanonicznego, dlatego zaleca się konsultację z adwokatem kościelnym lub bezpośrednio z sądem kościelnym w celu uzyskania szczegółowych informacji i porady. Prawników specjalizujących się w prawie kanonicznym znajdziesz na Legavi.

Czy obecność adwokata kościelnego jest wymagana w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego obecność adwokata kościelnego (obrońcy węzła małżeńskiego) nie jest absolutnie wymagana, aby zainicjować proces. Jednakże, prawo kanoniczne zachęca do korzystania z usług adwokata kościelnego, aby zapewnić, że wszystkie aspekty prawne są właściwie adresowane i reprezentowane przed sądem kościelnym.

Adwokat kościelny może pomóc w przygotowaniu i przedstawieniu argumentów dotyczących nieważności małżeństwa, a także w zgromadzeniu niezbędnych dowodów i dokumentacji. Jego wiedza i doświadczenie w prawie kanonicznym mogą być kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia procesu.

W niektórych przypadkach, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana lub gdy istnieje potrzeba dokładniejszego zbadania okoliczności małżeństwa, sąd kościelny może wymagać, aby strony miały reprezentację prawną. Ponadto, w niektórych diecezjach istnieją centra lub biura pomocy prawnej, które mogą zapewnić wsparcie prawne dla osób ubiegających się o stwierdzenie nieważności małżeństwa, często na zasadach pro bono lub za zredukowaną opłatą.

Gdzie znaleźć dobrego adwokata kościelnego?

Znalezienie dobrego adwokata kościelnego, który specjalizuje się w prawie kanonicznym i procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, wymaga pewnego wysiłku i badań. Oto kilka sposobów, jak znaleźć kwalifikowanego adwokata kościelnego:

 1. Diecezjalny Sąd Kościelny: Pierwszym krokiem może być skontaktowanie się z sądem kościelnym w swojej diecezji. Sądy te często mają listy adwokatów kościelnych (obrońców węzła małżeńskiego), którzy są akredytowani do prowadzenia spraw w danej diecezji.
 2. Konsultacja z duchownym: Duchowni często mają doświadczenie w pracy z adwokatami kościelnymi i mogą polecić kogoś, kto specjalizuje się w sprawach małżeńskich.
 3. Legavi.pl: Na legavi można łatwo i szybko znaleźć prawników specjalizujących się w procesach o stwierdzenie nieważności małżenstwa oraz umówić się na poradę. To jeden z najszybszych sposobów. Wszyscy adwokaci kościelni są dokładnie weryfikowani przez serwis.

Czym jest rozwód kościelny i unieważnienie małżeństwa w kościele katolickim?

W Kościele katolickim istotne jest rozróżnienie między pojęciami „rozwodu kościelnego” a „unieważnieniem małżeństwa”. Termin „rozwód kościelny” jest niepoprawny i wprowadza w błąd, ponieważ Kościół katolicki nie uznaje rozwodu w sensie zakończenia ważnego małżeństwa sakramentalnego. Zamiast tego, Kościół może stwierdzić nieważność małżeństwa poprzez proces unieważnienia.

Unieważnienie małżeństwa w Kościele katolickim, znane również jako deklaracja nieważności, to proces prawny, w którym kościelny sąd małżeński bada, czy w momencie zawarcia małżeństwa istniały wszystkie warunki wymagane przez prawo kanoniczne do jego ważności. Jeśli sąd stwierdzi, że małżeństwo było od początku nieważne z powodu braku tych warunków, wydaje deklarację nieważności. Proces ten nie „rozwodzi” par, ani nie „anuluje” małżeństwa w sensie jego wymazania, lecz stwierdza, że ważne małżeństwo nigdy nie istniało z punktu widzenia prawa kanonicznego.

Ważne jest, aby zrozumieć, że unieważnienie małżeństwa różni się od rozwodu cywilnego. Rozwód cywilny kończy małżeństwo w świetle prawa państwowego, ale nie wpływa na status małżeństwa w Kościele katolickim. Unieważnienie małżeństwa w Kościele katolickim dotyczy wyłącznie jego ważności w świetle prawa kanonicznego i nie ma bezpośredniego wpływu na status prawny małżeństwa w prawie państwowym.