Umów spotkanie
Wyślij wiadomość
O mnie

Obec­nie zaj­muję się obsługą klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz bizne­so­wych, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywil­nego, autor­skiego, gospo­dar­czego i rodzin­nego. Repre­zen­tuje rów­nież klien­tów z sek­tora ban­ko­wego w spo­rach dotyczących kre­dy­tów walu­to­wych.

Specjalizacje
Kredyty frankowe, walutowe
Umów spotkanie

Wybierz datę i adres wizyty

Konsultacja on-line
Konsultacja Wstępna (15 min) — 0 zł
Dziś13.04
Jutro14.04
pon.15.04
wt.16.04
Umów spotkanie